Mysolar > Mysolar Vertrouwen Garantie

Beperkte productgarantie voor Mysolar PV-modules

Deze beperkte garantie is van toepassing op Mysolar STAR-serie, SUPO-serie, PLATI-serie, ALTRA-serie en GOLD-serie mono perc monofaciale modules, bifaciale modules, shingled tech monofaciale en bifaciale modules. Mamibot Manufacturing USA Inc en namens Al haar direct en indirect eigendom van en gecontroleerde dochterondernemingen, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd (hierna gezamenlijk aangeduid als "MYSOLAR") garandeert haar fotovoltaïsche zonnemodules (modules) ) prestaties vanaf de datum van verkoop aan de eerste klant die de modules installeert ("Klant") of uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de modules zijn verzonden vanuit de MYSOLAR-fabriek, wat ooit eerder is (de "Ingangsdatum van de garantie") .

25/30 jaar beperkte productgarantie voor reparatie of vervanging

Behoudens de onderstaande uitsluitingen, garandeert MYSOLAR aan de oorspronkelijke klant dat de Mysolar-zonnemodules vrij zullen zijn van defecten in materialen en vakmanschap die de functionaliteit van de module beïnvloeden onder normale toepassings-, installatie-, gebruiks- en serviceomstandigheden voor een periode van
hieronder vermeld, vanaf de ingangsdatum van de garantie:

1) Mono Perc mono-gezichtsmodules
25 jaar (driehonderd maanden) beperkte productgarantie voor Mysolar STAR-serie, SUPO-serie, PLATI-serie, ALTRA-serie en GOLD-serie monofaciale zonnemodules.
2) Mono Perc dubbelglas bifaciale modules
25 jaar (driehonderd maanden) beperkte productgarantie voor Mysolar SUPO-serie, PLATI-serie, ALTRA-serie en GOLD-serie dubbelglas bifaciale zonnemodules.
3) Shingled Mono Perc-modules (inclusief mono-faciale en bifaciale modules)
30 jaar (driehonderdzestig maanden) beperkte productgarantie voor Mysolar STAR-serie, PLATI-serie en GOLD-serie shingled monofaciale en bifaciale zonnemodules.

Mysolar garandeert dat de module zijn mechanische integriteit en stabiliteit behoudt volgens de goedgekeurde bedieningsmethoden die worden beschreven in de installatiehandleiding van Mysolar en de bijbehorende specificaties; het glas van de module behoudt zijn integriteit op voorwaarde dat er geen aanwijzingen zijn voor plaatselijke stoten of externe krachten; en de kabel en connectorstekkers van de module blijven veilig en operationeel mits de module professioneel wordt geïnstalleerd. Elke schade veroorzaakt door slijtage, onjuiste installatie, kunstmatige schade of dieren is uitgesloten van deze garantie.

Claims onder deze garantie worden alleen geaccepteerd als de defecten worden geverifieerd door een onafhankelijk testbureau dat vooraf door MYSOLAR en de klant wordt geselecteerd en wederzijds wordt bevestigd. Mysolar zal, naar eigen goeddunken, de defecte of niet-werkende zonnepanelen repareren of vervangen. De reparatie of vervanging van de zonnemodule is de enige en exclusieve remedie die wordt geboden onder deze beperkte productgarantie en zal niet worden verlengd na de hierin uiteengezette periode. Deze beperkte productgarantie biedt geen garantie voor een specifiek uitgangsvermogen op of tijdens enig tijdsbestek, dat exclusief wordt gedekt door de sectie van onderstaande beperkte garantie voor piekvermogen.

25/30 jaar beperkte garantie op piekvermogen

Mysolar garandeert dat de Mysolar-zonnemodules gedurende een hieronder vermelde periode vanaf de ingangsdatum van de garantie een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder in detail wordt beschreven:

1) Mono Perc mono-gezichtsmodules
* Gedurende het eerste jaar garandeert Mysolar dat het werkelijke vermogen van de zonnemodules (Mysolar STAR-serie, SUPO-serie, PLATI-serie, ALTRA-serie en GOLD-serie monofacial) niet minder dan 97,5% van het gelabelde vermogen zal zijn;
* Van jaar 2 tot jaar 25 zal de gemiddelde werkelijke jaarlijkse vermogensafname niet meer dan 0,448 % zijn, aan het begin van jaar 12 zal de werkelijke vermogensoutput niet minder zijn dan 93,02% van het gelabelde vermogen; Tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen niet minder zijn dan 86,74% van het gelabelde vermogen;
2) Mono Perc dubbelglas bifaciale modules
* Gedurende het eerste jaar garandeert Mysolar dat het werkelijke vermogen van de zonnepanelen (Mysolar SUPO-serie, PLATI-serie, ALTRA-serie en GOLD-serie dubbel glas bifacial) niet minder dan 97,5% van het gelabelde vermogen zal zijn.

* Van jaar 2 tot jaar 30 zal de gemiddelde werkelijke jaarlijkse vermogensafname niet meer zijn dan 0,35%, aan het begin van jaar 15 zal het werkelijke vermogen niet minder zijn dan 92,95% van het gelabelde vermogen; Tegen het einde van jaar 30 zal het werkelijke vermogen niet minder zijn dan 87,35% van het gelabelde vermogen;

3) Shingled Mono Perc-modules (inclusief mono-faciale en bifaciale modules)
* Gedurende het eerste jaar garandeert Mysolar dat het werkelijke vermogen van de zonnepanelen (Mysolar STAR-serie, PLATI-serie en GOLD-serie shingled monofaciaal en bifaciaal) niet minder dan 98% van het gelabelde vermogen zal zijn;
* Van jaar 2 tot jaar 30 zal de gemiddelde werkelijke jaarlijkse vermogensafname niet meer zijn dan 0,25%, aan het begin van jaar 15 zal het werkelijke vermogen niet minder zijn dan 94,75% van het gelabelde vermogen; Tegen het einde van jaar 30 zal het werkelijke vermogen maar liefst 90,75% van het gelabelde vermogen bedragen;


Als binnen de bovengenoemde garantieperiode, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de garantie, een door Mysolar verkochte gekwalificeerde zonnemodule resulteert in een vermogensverlies dat de bovengenoemde gegarandeerde waarden overschrijdt, op voorwaarde dat een dergelijk aangegeven vermogensverlies is geverifieerd door Mysolar en naar eigen goeddunken te wijten is aan materiaal- of fabricagefouten van zonnepanelen (geverifieerd en bevestigd door Mysolar en een geselecteerd onafhankelijk testbureau van een derde partij), zal Mysolar naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken een dergelijk verlies in vermogen compenseren door extra zonne-energie te leveren. modules aan zijn Klanten of reparatie of vervanging van de defecte zonnepanelen inclusief gratis verzending naar de locatie zoals uiteengezet in het originele verkoopcontract ondertekend door Mysolar en de Klant. De remedies die hierin worden uiteengezet, zijn de enige en exclusieve remedies die Mysolar verplicht is te bieden onder de beperkte garantie voor piekvermogen.

"Peak Power" is het vermogen in wattpiek dat zonnemodule genereert in zijn maximale vermogen onder STC-conditie. "STC" zijn als volgt:
Lichtspectrum van AM 1.5
Bestraling bij 1.000w/M2
Celtemperatuur van 25 graden Celsius bij haakse bestraling.

Niet-verlengbare garantie

Elke reparatie of vervanging van een betrokken product zal de toepasselijke garantieperiode niet verlengen. De garantieperiode voor de vervangen of gerepareerde producten is de rest van de garantie voor het betreffende product. Mysolar behoudt zich het recht voor om een ​​soortgelijk product (van vergelijkbare grootte, kleur, vorm en/of vermogen) te leveren ter vervanging van het geretourneerde product als de productie van het geretourneerde model wordt stopgezet of een dergelijk model anderszins niet beschikbaar is.
Eventueel vervangen zonnepanelen worden eigendom van Mysolar.

Claim vereist

Als de Klant van mening is dat hij een gerechtvaardigde claim heeft die wordt gedekt door de hierboven uiteengezette beperkte garanties, dan dient de Klant een dergelijke claim schriftelijk in, met ondersteunende informatie, inclusief maar niet beperkt tot de geclaimde hoeveelheid, serienummers, aankoopfacturen en bewijzen, aan Mysolar binnen de hierboven vermelde toepasselijke garantieperiode naar het volgende adres of e-mail, of een toekomstig adres dat Mysolar van tijd tot tijd kan verstrekken:

VS (klanten uit Amerikaanse landen)
Mamibot Manufacturing USA Inc.
Hoofdkantoor: Orange St. #600, Wilmington, New Castle, 19899, ​​Delaware, VS Tel: 001 302 428 9888 sales@mamibot.com

China (klanten uit EU/Azië/Afrika/Oceanica en de rest van de wereld)
Mysolar Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.

No.1, LN1040, Caoyang Rd, Putuo Dist, Shanghai, PRC sales@mamibot.com

overdraagbaarheid

Deze garantie wordt uitgebreid tot de oorspronkelijke eindgebruiker-koper en is ook overdraagbaar aan elke volgende eigenaar van de locatie of houder van het product wanneer zonnepanelen op hun oorspronkelijke geïnstalleerde locatie blijven na bevredigend bewijs van opvolging of toewijzing.

geschillen

In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mysolar.

Geen onafhankelijke garanties

De Klant heeft het recht om claims in te dienen onder elk van de hierboven uiteengezette garanties; op voorwaarde dat als er claims ontstaan ​​onder meerdere beperkte garanties van een enkel defect, Mysolar dat defect verhelpt zoals hierboven uiteengezet, Mysolar wordt geacht alle toepasselijke garantieclaims die voortvloeien uit dat defect te hebben opgelost.

Uitsluitingen en beperkingen

De hierin uiteengezette beperkte garanties zijn NIET van toepassing op modules die zijn onderworpen aan 1) nalatigheid bij transport, hantering, opslag of gebruik; of is gerepareerd, of op enigerlei wijze is geknoeid; 2) of die is blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën; 3) of die is onderworpen aan onjuiste installatie, toepassing, wijziging, niet-geautoriseerde service, onjuist systeemontwerp waardoor de modules constant in de schaduw staan; 4) of die is blootgesteld aan stroomuitval of stroompieken, overstroming, brand, directe of indirecte blikseminslag of andere natuurrampen; of die is blootgesteld aan onopzettelijke breuk, vandalisme, explosies, oorlogshandelingen of andere gebeurtenissen buiten de
de controle van Mysolar; 5) of die is verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
Bovendien zijn de beperkte garanties niet van toepassing op enige cosmetische verandering in uiterlijk als gevolg van normale slijtage van productmaterialen. Garantieclaims zijn niet van toepassing als het productlabel, type of serienummer van het betreffende product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

.

Overmacht

Mysolar is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens de klant of een derde partij die voortvloeit uit een niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de algemene verkoopvoorwaarden, inclusief deze garantie, als gevolg van oorzaken van natuurrampen zoals brand, overstroming, sneeuwstorm, orkaan, donder, overmacht, veranderingen van openbaar beleid, terrorisme, oorlog, rellen, stakingen, het niet beschikbaar zijn van geschikte en voldoende arbeidskrachten of materialen en andere gebeurtenissen die buiten de controle van Mysolar vallen.

Beperking van de aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MYSOLAR HIERBIJ AF, EN ZAL ZIJN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS MYSOLAR IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE DIE VIA OF ONDER DE
KLANT, VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF UITVAL VAN APPARATUUR, OF VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MYSOLAR VAN DE MOGELIJKE ADVIES IS GEADVISEERD.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS MYSOLAR'S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, INDIEN VAN TOEPASSING, IN
SCHADE OF ANDERSZINS ZAL DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MYSOLAR IS BETAALD NIET OVERSCHRIJDEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIECLAIM.

DE KLANT ERKENT DAT DE BOVENSTAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN ZIJN EN DAT BIJ HET ONTBREKEN VAN DERGELIJKE BEPERKINGEN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN AANZIENLIJK ANDERS ZOU ZIJN. SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN OF STAAN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

U HEBT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN. SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN IN DEZE BEPERKTE GARANTIEVERKLARING ZIJN IN DIE GEBIEDEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

*** Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Mysolar-zonnemodules gebruikt. De installatie en hantering van zonnepanelen vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals.

Ingangsdatum dossier: 1 april 2021

Over Mysolar

Mysolar is een Mamibot-bedrijf en submerk, een fabrikant gespecialiseerd in het ontwerpen en vervaardigen van zonnepanelen met de modernste technologie en het hoogste niveau van vakmanschap.

Mysolar streeft ernaar om Tier 1 zonnepanelen te leveren en zelf een Tier 1 fabrikant van zonnepanelen te bouwen. Mysolar heeft een team van de meest ervaren ingenieurs met meer dan 17 jaar in de productie van zonne-PV, het strengste kwaliteitscontroleteam dat gemiddeld meer dan 12 jaar in de productie van zonnepanelen heeft gewerkt, het meest klantgerichte en professionele verkoopteam dat de art om de juiste oplossingen en antwoorden te bieden aan klanten en de meest toegewijde R&D-meesters die de nieuwste kosteneffectieve en zeer efficiënte zonnepanelen op de markt kunnen brengen.

Mysolar produceert een werkelijk breed scala aan hoogwaardige zonnepanelen, waaronder standaard zonnepanelen met zowel poly- als monocellen, superefficiënte PERC-zonnepanelen in zowel mono- als polykristallijne, superkosteneffectieve poly- en/of monozonnepanelen met halve cellen .

We zijn van mening dat we de geschiedenis van het energieverbruik op een manier herschrijven en dat we meer doen om een ​​schonere en comfortabelere wereld op te bouwen.

Over Mamibot

Huishoudrobots herschrijven de schoonmaakgeschiedenis van de mens. Een nieuw tijdperk van intelligent huishouden breekt aan in de wereld. Mamibot werd geboren op het historische moment en brengt je geavanceerde robottechnologie en een ongekend gemakkelijk leven.

Mamibot Manufacturing USA Inc. is een in de VS gevestigde toonaangevende fabrikant van robotproducten en is al jaren toegewijd aan het ontwerpen en vervaardigen van robots die net zo intelligent kunnen presteren als mensen, of zelfs beter presteren dan mensen. Mamibot biedt een breed scala aan schoonmaakrobots voor binnen en buiten, waaronder stofzuigers, robotmaaiers en innovatieve elektrische vloerreinigers, enz. We hebben een geweldige visie om u te behoeden voor vervelende klusjes.

Mamibot heeft het meest creatieve en agressieve team, inclusief ingenieurs op het gebied van mechanisch, industrieel ontwerp, elektrisch, software en verkoop.

In vergelijking met de concurrentie, die we al vaak hebben gedaan in verschillende experimenten en zullen blijven doen om onze superioriteit te behouden, hebben Mamibot-robots betere reinigingsprestaties, slimmere technologie, gebruiksvriendelijker ontwerp en duurzame hardware.

Met Mamibot-robots heb je stofvrije tapijten, glanzende ramen en een netjes gemaaid gazon, terwijl je vrij bent van eindeloze klusjes. Laat alle klusjes over aan je nieuwe huishoudster en geniet van een gemakkelijker leven!

Als fabrikant van robotstofzuigers bezit Mamibot meer dan 20 productielijnen in zijn twee fabrieken voor robotstofzuigers waar ze robotstofzuigers, robotruitenreinigers, elektrische dweil- en polijstmachines, draadloze steelstofzuigers, enz. produceren. Het engineeringteam van Mamibot heeft gewerkt in robotreinigingsindustrie voor meer dan 7 jaar, met uitgebreide kennis over productie, ontwerp, kwaliteitsbeheer en productie.

Mamibot is nu een van de fabrikanten die de meest uitgebreide soorten robotreinigers ter wereld produceert. Mamibot biedt robotvloerreinigers voor de instap-, midden- en topmarkt, de markt voor het reinigen van dierenhaar, en ook voor het schoonmaken van kleine appartementen, het schoonmaken van middelgrote huizen, het schoonmaken van grote huizen; Mamibot biedt robot glazenwassers voor binnen- en buitenglas van hoogbouw, villa's, appartementen, winkels, fabrieken en winkels; Mamibot biedt draadloze reinigingsapparaten zoals multifunctionele dual-spin elektrische polijstmachines/moppen, draadloze steelstofzuigers, huisstofmijtstofzuigers die bacteriën en huisstofmijt doden, enz.

De producten van Mamibot hebben de beste kwaliteit van alle concurrenten van hetzelfde niveau en met de beste prijzen van producten van hetzelfde kwaliteitsniveau.

Als een van de meest veelbelovende merken groeit Mamibot uit tot de top drie van populaire merken voor robotreinigers in robotreinigingsapparaten in Europa.​

Mysolar Warranty Periods.png